Libya

LBY

Ajdabiya

Al Fatih

Al Jabal al Akhdar

Al Jufrah

Al Khums

Al Kufrah

An Nuqat al Khams

Awbari

Az Zawiyah

Banghazi

Darnah

Ghadamis

Gharyan

Misratah

Murzuq

Sabha

Sawfajjin

Surt

T

Tarabulus

Tarhunah

Yafran

Zlitan