Israel

ISR

H

Ha

HaDarom (Southern)

HaMerkaz (Central)

Tel Aviv

Yerushalayim (Jerusalem)